Årsmöte 2022

Årsmöte den 26 november kl. 13.00 på Rännet, med efterföljande lunch kl. 14.00.

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av två (2) justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av avgifter, ersättningar enligt ”Reglemente”, fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
 7. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i Styrelsen, för en tid av ett (1) år.
 • Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två (2) år.
 • Val av två (2) revisorer jämte suppleant för en tid av ett (1) år,

i detta val får Styrelsens ledamöter ej delta.

 • Val av ordförande och två (2) ledamöter i Valnämnd för en tid av ett (1) år.
 • Beslut om val av ombud till GDF-möte.
 1. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem

minst 30 dagar före mötet.

 1. Övriga frågor